Andelová Judita

Spev študuje pod vedením Dagmar Livorovej a Petra Mikuláša. Viackrát sa zúčastnila majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského, Zlatice Livorovej a DagmarLivorovej a kurzov vytvárania dramatickej postavy u Jaromíra Brycha.

V r. 2011 získala 2. miesto na Súťaži študentov slovenských konzervatórií. Pravidelne účinkuje na koncertoch cyklu Momento Musicale v Slovenskej národnej galérii. Vystúpila aj so Štátnym komorným orchestrom Žilina v Saint-Saensovom Vianočnom oratóriu pod taktovkou Olivera Dohnányiho. S chrámovým zborom Ad una corda,v ktorom v minulosti sama spievala, sa ako sólistka predstavila v dielach Requiem a Missabrevis in d Wolfganga Amadea Mozarta a Messe in C Ludwiga van Beethovena.

V Opere SND hosťovala ako kňažka Moreny v Suchoňovom Svätoplukovi. Podieľala sa tiež na nahrávaní Štúdia mladých pre Slovenský rozhlas a na nahrávaní diela Antona Aschnera v spolupráci s Rastislavom Dubovským a Petrom Hochelom.