Tamáš Richard

Tenorista Richard Tamáš sa narodil v Bratislave a na štátnom Konzervatóriu študoval spev v triede prof. Františka Livoru. V roku 2003 bol členom festivalového zboru na Schleswig-Holstein Musik Festival, neskôr bol ocenený na slovenských speváckych súťažiach. V roku 2009 a 2011 sa zúčastnil Medzinárodných speváckych kurzov Petra Dvorského, v majstrovskej triede prof. Zlatice Livorovej. Od roku 2006 do 2011 študoval na Kunstuniversität Graz spev, v triede prof. Martina Klietmanna, a zároveň bol v opernom štúdiu u prof. Christiana Poeppelreitera, kde aj získal magisterský diplom. K jeho postavám spievaným na javisku patria: Monostatos v Mozartovej Čarovnej flaute, Barón v Pytliakovi Alberta Lortzinga, Evanjelista v Bachových Jánových pašiách, Felsenberg v opere Das rote Käppchen od Karla Ditters von Dittersdorfa v rámci festivalu Montafoner Sommer, ako aj koncertné stvárnenie postavy Alfreda v operete Netopier od Johanna Straussa. Jeho koncertný repertoár predstavujú početné Mozartove omše, Haydnovo oratórium Stvorenie (Gewandhaus Leipzig, Next Liberty Theater Graz), Bachove Matúšove pašie a Vianočné oratórium, Schumannove oratórium Der rose Pilgerfahrt, Mozartove Requiem a tenorové sólo v 9. symfónii Ludwiga van Beethovena. Pravidelne spolupracuje s barokovým orchestrom Musica Coelli Graz a Capella Caliope Graz. V rokoch 2009 až 2011 bol členom organizácie Live Musik Now, ktorú založil Maestro Yehudi Menuhin. V roku 2013 spieval postavu Démona v barokovej opere San Ignatio de Loyola od talianskeho skladateľa Domenica Zipolliho. V júni 2013 úspešne absolvoval sólo koncert v rámci festivalu klasickej hudby Voutes célestes en Sud - Vendée ( Festival pod nebeskými klenbami) vo Francúzsku.